Diverse perspublicaties

MF=Mid Frieslander, MP=Middelpunt, LC=Leeuwarder Courant

2019-04 MP Jappie Holtrop 65 jaar bij het Mingd Koar Grou

2019-03-28 LC Jappie Holtrop 65 jaar lid

2016-03 MP Passieconcert Mingd Koar Grou

2015-04 MP Twee bijzondere gebeurtenissen bij het Mingd Koar Grou

2009-05-26 – MF Dútsk koar Butzbach yn Grou

2009-04-11 LC Lieten skriuwe op de Lyspôlle

2009-03-31 MF jubilarissen by Mingd Koar Grou

2008-04-08 MF In goeie dei foar Fryslan

2008-04 LC dokter Eeltsje

2008-03-18 MF bysunder konsert Grouster Mingd Koar

2008- In goeie dei foar Fryslân

2007-10-09 MF Mingd Koar Grou in Butzbach

2007-09-26 LC gehoord en gezien

2007-09-25 MF Mingd Koar Grou naar Duitsland

2007-04-03 MF jubilarissen mingd koar huldige

2007-03-28 LC obe postma

2007-03 LC Obe Postmaconcert Uitkrant

2007- LC in memorian jan veninga

2005-03-29 MF in glezen g-sleutel foar roel van der schaaf

2004-05-02 MF Echtpaar Seinstra viert diamanten huwelijksfeest

2004-03-16 MF argyf fan it grouster mingd koar

2003-12-14 LC aankondiging concert Saint Saens

2003-12-14 – LC Muziek en tekst vormen eenheid bij concert Mingd Koar

2002-10-26 Kleine klok van start met zeven slagen

2001-04-08 MF Tige slagge konsert fan Mingd Koar Grou

2001-04-03 MF debuut concert mingd koar grou

2000-12-10 MF afscheid Jan Veninga april 2000 (Medium)

2000-02-05 LC brassbandfestival Harmonie

2000-02 MF afscheidscontcert voor musicus zonder instrument

1999-12-10 In gouden dirigent yn sintsje setten

1998-03-29 LC uitzonderlijk concert mingd koar grou

1998-03-11 MF koorzang in de sint piter

1997-04-04 MF aankondiging vivaldiconcert

1996-11-19 MF konsert grouster mingd koar

1996-05 MF aankondiging concert koor en accordeon

1995-06-16 MF it grouster koar hat in pronkstik makke

1995-03-13 MF konsert grouster mingd koar

1994-10 MF eerste cd’s uitgereikt

1994-09 LC Halbertsmalieten

1994-09-15 LC Dokter Eeltsje lieten

1994-03 – Conertaankondiging koor en accorkest

1992-12-14 LC gave klank mingd koar grou in st pieter

1992-12 -vooraankondiging Mozartcencert

1992-12 LC aankondiging Mendelssohncondert dec 1992 (Medium)

1992-02-11 MF Mingd Koar grou in oosterend

1991-12-01 LC mingd koar grou bedwingt mozart

1991-12-01 LC konsert grouster mingd koar3

1991-10-27 LC dr joost halbertsmaprijs uitgereikt

1991-01-28 LC muzikale smaak mingd koar