Archief Leeuwarder Courant

Onderstaande perspublicaties zijn afkomstig van de Stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant


LC-20070926-Gehoord en gezien

LC-20070328-Mingd Koar Grou zet Obe Postma op muziek

LC-20031211-Lieten Freark Dam

LC-20000621-Halbertsma-betinking

LC-19991106-advertentie koordirigent

LC-19990208-Druk bezocht accordeonfeestje van Willem Molenbuur

LC-19990129-Accordeon Festival

LC-19980206-In koar mei karakter

LC-19971003-Grou betink Dokterom Eeltsje Halbertsma

LC-19950825-Gouden SKS herdenkt overleden skûtsjeschippers

LC-19911202-Mingd Koar Grou bedwingt Mozart

LC-19911129-Aankondiging Mozartconcert Bidler

LC-19911026-Proefskrift hellet dichter Gysbert Japix út isolemint

LC-19910128-Muziekale smaak Mingd Koar

LC-19900209-Barok concert Mingd Koar Grou

LC-19890403-Geen eerste prijzen op korenconcours

LC-19890130-Mingd Koar Grou hâldt Frysk heech

LC-19880425-Mingd Koar Grou op nieuwe paden

LC-19870406-Mingd Koar Grou Jubileerde klassiek

LC-19870403-Mingd Koar bestiet 75 jier

LC-19770615-Great Park Muzykfeest to Grou

LC-19750621-Durk Snoad

LC-19731017-Sint Piter yn Stereo

LC-19730203-Burg Vrijling kreeg eerste Grouwster LP Om’e âlde St Piter

LC-19720902-NCRV brengt Dit út dat op van krite Grouw op televisie

LC-19690510-Joast Hddes bitocht yn syn bertedoarp Grou

LC-19670325-Der komt al aerdich foarm yn De Jonkerboer

LC-19630704-Fryske Akademy hâldt fjouwer dagen jierdei

LC-19620514-Grouster Gemend Koor fierde gouden feest

LC-19580923-Bitinkingsjoun fan dr Eeltsje yn Wergea

LC-19580728-De rimen en teltsjes binne yn Grou ta nij libben komd

LC-19580726-Sjerdei fan dr Eeltsje to Grou bitocht

LC-19580703-Grou set yn freate styl it Eeltsje Halbertsmfeest op

LC-19580625-Freed première fan Grouster Weagen

LC-19580222-Halbertsma deklamatorium

LC-19550622-Overlijden Kor Ket

LC-19530423-Jubileum-konsert Gemengd Koor to Grou

LC-19521110-Grouwster Gemeend Koor komt in Leeuwarden zingen06

LC-19391221-Friesche Koorzang voor de radio

LC-19370419-Grouster Gemengd Koor 25 jarig bestaan

LC-19251204-Het 50-jarig bestaan van de Krite Grou

LC-19120702-Het zangersfeest te Grouw